Opdrachten

Sinds 2006 voert de Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland onderzoek uit in opdracht, waarbij een groot deel van de inkomsten beschikbaar wordt gesteld aan vleermuisonderzoek en bescherming. In 2007 is er onder andere geld beschikbaar gesteld aan het Oost-Europa fonds waarmee in dit geval het vleermuisonderzoek in de Oekraïne wordt ondersteund.
Sinds de invoering van de Flora- en Faunawet dient bij ingrepen in het landschap inzichtelijk te zijn of bij deze ingrepen beschermde flora en fauna in het gedrang komt. Indien dit inderdaad zo is, dienen maatregelen genomen te worden ter voorkoming van het verlies aan leefgebied.
Daarnaast adviseert ZWG-ZH aan terreinbeheerders over het voorkomen van zoogdieren op hun terreinen en hoe om te gaan met deze dieren en hun leefgebied. ZWG-ZH werkt samen met: Regionale werkgroepen, Provinciale werkgroepen, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer.

 

Enkele opdrachtgevers waarvoor sinds 2006 inventarisaties zijn uitgevoerd:

 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Rijswijk
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Delft
 • Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
 • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
 • Bureau Waardenburg
 • Royal Haskoning
 • bSR Ecologisch Advies
 • Grontmij Nederland b.v.
 • Aveco de Bont
 • Bureau Nieuwland Advies b.v.