Werkatlas Zoogdieren Zuid-Holland

Sinds 1985 wordt er aan een database gebouwd waarin alle Zuid-Hollandse map.jpgzoogdierwaarnemingen worden verzameld. Daarvoor werkt de ZWGZH met diverse partijen samen, bijvoorbeeld met de zoogdiervereniging VZZ. Door het centraal opslaan van gegevens kan de kennis over het voorkomen van zoogdieren in de provincie ter beschikking worden gesteld aan mensen of organisaties die daarvoor belangstelling hebben: de Stichting stelt de verzamelde gegevens in principe zonder winstoogmerk beschikbaar. Deze werkatlas is één van de vele vormen waarin dat gebeurt.

Door het publiceren van kaarten waarop de verspreiding van zoogdiersoorten is aangegeven, wordt een bijdrage geleverd aan de kennis over het voorkomen van zoogdieren in Zuid-Holland. Deze werkatlas is NIET bedoeld als een complete weergave van het voorkomen van zoogdieren in Zuid-Holland. De werkatlas geeft WEL aan waar bepaalde zoogdierensoorten recent nog met zekerheid zijn vastgesteld. Doordat op de kaarten duidelijk is te zien is op welke plaatsen een bepaalde zoogdierensoort niet is waargenomen, hopen wij waarnemers te stimuleren om eventueel bekende aanvullende waarnemingen door te sturen zodat de verspreidingskaarten aangevuld kunnen worden. Daarnaast biedt de werkatlas de gelegenheid om na te gaan of eerder verzamelde gegevens (bijvoorbeeld rapporten) wel allemaal zijn ingevoerd in het bestand. De werkatlas is dus nadrukkelijk bedoeld als groeidocument en geeft slechts een momentopname van de laatste paar jaren weer (periode januari 2000 - december 2008). In de database zijn ook veel waarnemingen opgenomen van vóór deze periode. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk waarnemingen met een nauwkeurigheid van 100 meter (of nauwkeuriger) te verzamelen. Ook wordt bijgehouden in welke kilometerhokken er onderzoek heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld met een bat-detector) zonder dat er vleermuizen zijn waargenomen (zogenaamde nul-waarnemingen). Deze informatie is niet weergegeven in deze werkatlas. Voor meer vragen of opmerkingen over het doorgeven en verkrijgen van waarnemingen kun u contact opnemen met de ZWGZH: kmos@xs4all.

 

De Zoogdieratlas.nl Zuid-Holland is een samenwerking van: Landschapsbeheer Zuid-Holland, Het Zuid-Hollands Landschap, Provincie Zuid-Holland, Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland en de Zoogdiervereniging.

 

De atlas is ongeveer 11mb groot en is HIER te downloaden in .pdf formaat.